Dozór elektryczny – pomiary elektryczne/oświetleniowe

Przeprowadzamy dozór elektryczny oraz wykonujemy pomiary eksploatacyjne
Jako firma iNSTALS mamy możliwość prowadzić dozór elektryczny. Posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia SEP oraz nowoczesne przyrządy pomiarowe.

Wykonujemy dozór oraz pomiary eksploatacyjne w budynkach prywatnych oraz publicznych

Zakres badań
Celem okresowych badań eksploatacyjnych jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.
Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze. Dodatkowo w budynkach przemysłowy, obiekt biurowy oraz użyteczności publicznej powinno wykonać się pomiary natężenia światła przy: tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z N-EN 12464-1:2004

 

Przeprowadzamy następujące pomiary elektryczne:

 

 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • oględziny instalacji odgromowej
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 •  

Oprócz pomiarów elektrycznych wykonujemy także pomiary oświetlenia:

 

 • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy biurowej, stanowisku komputerowym
 • Pomiary natężenia oświetlenia dla sali lekcyjnej, pomieszczenia biurowego
 • Pomiary natężenia oświetlenia dla sali gimnastycznej
 • Pomiary dodatkowe np. korytarzy, dróg ewakuacyjnych
 • Przeprowadzenie testu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

 

Wykonujemy dozór oraz pomiary elektryczne w całym województwie podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.