Dozór elektryczny – pomiary elektryczne

Przeprowadzamy dozór elektryczny oraz wykonujemy pomiary eksploatacyjne
Jako firma iNSTALS mamy możliwość prowadzić dozór elektryczny. Posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia SEP oraz nowoczesne przyrządy pomiarowe.

Wykonujemy dozór oraz pomiary eksploatacyjne w budynkach prywatnych oraz publicznych

Zakres badań
Celem okresowych badań eksploatacyjnych jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.
Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze.
Przeprowadzamy następujące pomiary elektryczne:

 

  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • oględziny instalacji elektrycznej
  • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
  • oględziny instalacji odgromowej
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia

 

Wykonujemy dozór oraz pomiary elektryczne w całym województwie podlaskim.